DS Smith i ECOWipes zmniejszają emisję CO2 o 10% i koszty o 30% dziikki optymalizacji opakowania SRP

wdroozone rozwiwizzanie pozwolizo uzyskaic 30% oszczyndnokowi w caeym aazecuchu dostaw。Dodatkowym efektem tych dzia华沙byyo ograniczenie emisji CO2 o 10%。

EcoWipes产品włóknin, które wykorzystuje głównie w czterech kategoriach produktów: dzieciaccescej, kosmetycznej, higienicznej oraz gospodarczej。Specjalizuje się w produkcji najwywywszej jakoichmarek wwasnych。

EcoWipes wcihttp://support.huawei.com/poszukuje innowacji i optymalizacji, również w zakresie opakowawarsaw。dziielki podejvvciu opartemu na współpracy, spotkalivvmy się z klientem na warsztatach Impact Center, nastachpnie Pack Right。我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国,我的祖国。

WYZWANIE:

W wyniku przeprowadzonego audytu zidentyfikowano obszzary, W których mobna znalekowic oszczndnoiich。Jeden z nich dotyczyovopakowania zbiorczego typu SRP(货架包装)z tektury falistej dla wiodarricej marki wasnej chusteczek niemowlzyncych。Eksperci z DS Smith zauwazyli, zopakowanie klejone z petnym dnem i bardzo mocnym wiekiem mobna zoptymalizowaic。

ROZWIĄZANIE:

W dwuczhjichciowym opakowaniu SRP wprowadzono zmiany:

- spód - dotychczasowo spód klejony z peynnym dnem zmieniono skracajagic jedną z klap - dotychczas byya na szerokoovic caegego dna。Nieznacznie wzmacniajajicc wsad dla spodu opakowania mobna byo zastosowaic dno automatyczne, ale niepezne。Ta zmiana pozwolija na zmniejszenie zutbycia surowca z 0,48m2 na 0,39m2, czyli o 18%。

Wersja przed z dłuższą klapką na spodzie:

Wersja po optymalizacji, ze skróconą klapką:

- wieko - dotychczasową bardzo mocną konstrukcję, klejoną do peznej wysokoqqci, zmieniono na wieko typu U - redukcja zuvbycia surowca z 0,37m2 na 0,15m2 - o 60%

Przed optymalizacją:

阿宝optymalizacji:

Po przeprowadzeniu testów nowe opakowanie zostasoo wdrozone do produkcji。

KORZYŚ置信区间:

wdroozone rozwiwizzanie pozwolizoo uzyskaic oszczczdnoichw caeym warsaw dostaw。Koszt samego opakowania byovniwszy o 32%。敬jednak nie wszystkie oszczhldnoichi。dzijerki temu, ze udazo się ograniczyic iloovic wykorzystywanego surowca optymalizacja opakowania zmniejszyja koszty logistyki przychodzagicej (o 32%), linii pakujagicej (o 17%), magazynowania (o 33%) oraz recyklingu o 40%。Dodatkowym efektem tych dzia华沙byyo ograniczenie emisji CO2o 10%。

W caeym warsaw dostaw koszty zostayy ograniczone o 30%。

przykwad ten dowodzi, e podejichcie oparte na współpracy oraz wspólne poszukiwanie optymalizacji z dostawcami przynosi wymierne efekty。

Chcesz dowiedzieic się wiichcej, skontaktuj się z: