Amit igerunk

Üzleti igényeire koncentrálva segítünk Önnek az eladások növelésében, a költségek csökkentésében, a kockázatok kezelésében és a fenntartható csomagolási megoldások megalkotásában。

DS Smith 4支柱 - 我们承诺英国.gif

egyedülállóPackright.®módszerünkkeretében,纳吉tapasztalattaléStudássalrendelkezőszakembereink szorosanegyüttműködnekvalamennyivevőnkkel,hogymeghatározzákéSmegalkossákAZT一个csomagolásimegoldást,AMELYvalódiértékeketbiztosít - növeliAZeladásokat,csökkenti一个költségeketéSfenntarthatóbbműködésteredményez。Összefoglalóanmindezakövetkezőketjelenti:

  • Annak ahatásnakafeltárása,hogy hogyantámogatjaacsomagolása marketing-tevékenységéshogyan teremti meg a Kapcsolatot aVásárlókkal,
  • A termékek védelme és A hulladék minimalizálása,
  • A helykihasználás optimalizálása A csomagolás, A tárolás és az elosztás terén,
  • Reagálás a változásokra és a jövőbeni próbatételekre,
  • 一间船体é克-újrafelhasználásiproblémákKezelése。

Függetlenül attól, hogy teljes elosztási láncra vagy csak annak bizonyos részére optimalizáltunk, a csomagolási megoldási javaslatunk minden alkali, amikor felhasználásra kerül, újra és újra kifejti majd hatását - ezt nevezzük mi供应循环缆车缆车。

sustainable-packaging-4thpillar.png

Hogy ALegtöbbetHozhassaKiACsomagolásTerén,HozzáféréstBiztosítunkAzAnyagok,TervezésiSzakértelemésahaintakésizerszerekszélesköréheza folyamatosanmegjelenìnovenációssprogramjainktámogatásamellett。Szaktudásunkkalés欧元粥蛋白艾布巴芒米特30országbanszerzettcsomagolóaneag-gyártásitapasztalatunkkaldigsegítenitudunkÖnnek,Bárhol是伦伊vállalatánakszékhelye。

CsomagolásiszakértőinkhozzásegítikÜzeletiEredményességeNöveléséhez。

Csomagolásimegoldásainkkalsegítünkértékesítésenövelésében
Ertekesites novelese

Csomagolásimegoldásainkkalsegítünkértékesítésenövelésében

Csomagolás, ami segíti az értékesítés növelését

A csomagolás hatalmas különbséget tud eredményezni A vásárlási preferenciák és A márkák iránti hűség terén。Legyen szó akár arról, miként tűnik ki termékünk a boltok polcairól, akár egy felejthetetlen otthoni kicsomagolási élményről, segítünk partnereinek többet eladni。

ADizájnésAszínelősegítiafelismerést,továbbájavítjaazeredményeket。一个szoftverekéS一个színszabályozásteréneszközöltjelentősberuházásainktámogatják一个márkatudatosságotéS一个következetességettöbbfélepromócióra,csatornára,ES gondoskodnakarról,hogy AZ网上élménymegtestesítse一个马尔卡értékeit。EZRendkívülFontosVevőinkSzámára,AzÖtletesértékesítésiPontokkalegyütt,一家MárkávalKapcsolatosKommunikációésAzértékesítésekSikeresIndításaSzempontjábál。

És ez még nem minden。

一个csomagolásMEG TOBBelőnytbiztosít:növekedéstgenerálhatgyorsanfejlődőértékesítésicsatornákonkeresztülvagylehetővéteheti一个hagyományoskiskereskedelmiformátumokgyorsváltozásánakkezelését,ESerősíthetiAZüzletenbelülielérhetőséget。

MindenVállalatnakértékesítenieKellTermékeit。hiszen ezavállalalzáséltetőeleme。jelentősteljesítménnyelbüszkélkedhetünkvevřinksikereinekelősegítéseterén;IDE SOROLHATOAZÉRTÉKESítettMennyiségekSzámottevőNövelése,TermékekSikeresPiaciBevezetése,KiemelkedőenJóPromóciók,újPiaciútvonakfeltárásaésMégSeredmény。

Ha kíváncsi arra, hogyan segíthetünk Önnek az értékesített mennyiség növelésében,LépgenKapcsolatbaVelünkVagy olvasson még többet azokról a vevőinkről, akknek már segítséget nyújtottunk。

Innovatív csomagolási megoldásainkkal segítünk költségeik csökkentésében
Költségoptimalizálás.

InnovatívCsomagolásiMegoldásainkkalSegítünkKöltségeikCskentésében

Csomagolásaköltségekcsökkentéseérdekében

Nap mint Nap folyamatosan segítséget nyújtunk vevőinknek a felesleges költségek megszüntetésében。Erre képes a csomagolás: biztosítja a hatékonyság növelését az ellátási lánc minden szakaszában。

LegyenSzóACSomagolásTervezéséről,AomagagolóGépsorHatékonyágánakNövelésről,AergékekSérülésElleniVédelmérīlvagy aleehetōlegjobbhelykihasználásról。

距离BirtoklásatulajdonképpenrendkívüliLehetőségeketGagábanAomagolásMindenképpenoptimalAlizáljaARaklapterheléstésAthelésEloszlását,CsökkentiaRakt​​ározási,TovábbáAzhyagmozgatásiIgénytésAközútonSzállítandóMennyiségeket。

一个történetnek azonban ezzel közel sincvége。

Jól példázza ezt, amikor ügyes csomagolási koncepciónknak köszönhetően az快速消费品,B2B és ipari vevőink a szállítási láncban jelentkező igények példa nélküli változásával szembesülnek és ebből adódóan kedvező költségekkel számolhatnak。

ugyanakkor szemelőtttttrjukamegbízhatócsomagoláslegfontosabbkövetelményeatéspartskéntbiztosítjukamegfelelýcsomagolóanyag-ellátást,ami sarkalatos kereskedelmi KapcsolatokKialakításához。

Folyamatosan jelentős összegeket fordítunk a megfelelő technológiákra, tervezőkre, mérnökökre, szakemberekre;Ezáltal a szállítási lánc lehető legnagyobb hatékonyságát biztosítjuk vevőink számára。包装战略家szakembereink ezt a szemléletet“供应周期思考”Koncepciónak nevezik, mert újból és újból biztosított a megfelelő eredmény elérése, valahányszor az Önök terméke csomagolásra kerül。

HaKíváncsiArra,Hogyan LehetCsökkenteniAKöltségeketNovatívCsomagolásRévén,LépgenKapcsolatbaVelünkVagy olvasson még többet azokról a vevőinkről, akknek már segítséget nyújtottunk。

Megfelelő csomagolással segítünk kockázataik kezelésében
Kockazatok minimalizalasa

MegfelelőCsomagolásalSegítünkKockázataikKezelésében

Csomagolás az üzleti kockázat minimalizálása érdekében

Ebben A RapidGyorsággalVáltozóVilágbanvevőinkakockázatkezelés,ajövěhözvalóigazodásésazokosabberőforrás-felhasználásLehetőségeitKutatják。AMegfelelőCsomagolásóriásiKülönbségetJelentAzÜzletVédelme,AtörvényesSzabályoknakValóMegfelelésésAYRATHATOÜZletiGyakorlatSzempontjából。

VEVİINKKELPARLANTIKAPCSOLATBANegyüttműködveFeltárjukAzellátásiLáncokban,AzÉrtékesítésiCsatornákban,一家Boltiés在线KereskedelmiFormátumokbanvagy aVevőikigényeiibenJelentkezý,ketérintőváltozásokat。一个csomagolásokat úgy tervezzük meg, hogy azok tükrözzék ezeket a változásokat - ezáltalVEVőINKTOVÁBBRA是ÉrtékesíthetikMergékeketésmegfelelőenfejlődhetnekajövőrenézve。

午睡薄荷小睡SegítünkVevőinknekakockázatkezelésében,TeljesellátásiLáncTekintetében。一个megfelelőcsomagolásmegakadályozzahulladékkeletkezésétéSAZértékesítésiveszteségeket,elősegítiAZegészségesmunkahelyi gyakorlatkialakulásátéSbiztosítjaAZélelmiszerrelValo的érintkezésrevonatkozóvagyegyébtörvényesrendelkezésekbetartását。

AFenntarthatóGyakorlatokésazerőforrásokoptimáliskihasználásamindenvállalalzásalapjátképezi。Csomagolásdigmégyeha nem vollanyira afogyasztókGondolkodásánakRésze,MintManapság。AFenntarthatóCsomagolásiMegoldásolynanyirameghatározóaMárkaHírnevérenézve,薄荷AzÁltalaVédettGergékMinősége。

ACSOMAGOLÁSNagyonSeokMindenbenSegít - PéldáulAMegfelelőCSOMAGOLÁSSOptimalizáljaAraklaptheléstésahllapterheléstésahllapterheléstésahabbácsökkentiahaktározásigénytésaközútonszállítandómennyiségeket。

ÉsAmiMégFontosabb,一个Hullámpír-csomagolásújrahasznosítható,a

DS Smith PedigNemzetközilegélenJárA船体hk k·ú·伊赫拉斯齐诺塔斯·伊·菲拉瓦班。Biztos Lehet Benne,HogyAzÁltalunkHasználtPapíranyagMegbízhatóforrásbólSzármazik,托韦巴,霍夫Csomagolásainkatazoneactálismegbízhatóságfigeellembevételéveltervezük, csak annyi anyagot használva, ami feltétlenül szükséges。

Gyakorlatitanácsadásalsalszolgálunk,Bárhol是伦贝·阿兹ÖnökSzékhelyeEurópában。HaTöbbetSzeretneMegtudniArról,HogyanBiztosíthatóakockázatkezelésaCSomagolásRévén,LépgenKapcsolatbaVelünkVagy olvasson többet azokról a vevőinkről, akknek már segítséget nyújtottunk。

FenntarthatóCsomagolásiMegoldásainkkalsegítünkFelkészülniAKörforgásosGazdaságra
Korforgasra tervezve

FenntarthatÓ csomagolÁsi megoldÁsainkkal segÍtÜnk felkÉszÜlni a kÖrforgÁsos gazdasÁgra

Csomagolás,amisegítakörforgásosgazdaságrafelkészülni

Fenntarthatóságegyrenagyobbhatásalvanafogyasztókvásárlásidöntéseire。EzzelPárhuzamosanegyrenagyobb azelvárás.cnakkozóan,Hogy aVállalatokCsökkentsékAterGyakoroltHthásukat,Éshtehetásta,PozitívHatástGyakoroljanakBolygónkraésAzEmerekre。

PartnereinkegyrebamiciózusabbfenntarthatóságiCélokatTűznekKI, és arra törekednek, hogy aKörforgásos gazdasági elveket integrálják a teljes ellátási láncukba。

Szakértelmünk,Termékekésszolgáltatásainksegítségévelsegíthetünkacsomagolásalkapcsolatoskörorgásosgazdaságikihívásokkezelésében。

A Circular Design Principles (körforgásos tervezési alapelvek) csomagolástervezésben való alkalmazásával, olyan csomagolási megoldásokat hoznunk létre, amelyek segítenek megfelelni fenntarthatósági törekvéseiknek és felkészülni A körforgásos gazdaságra。

大多数Körforgásosteljesítményt是Mérheti。

圆形设计指标(körforgásos tervezési mérési rendszerünk) lehetővé teszi, hogy lássuk az egyes csomagolások körforgásos gazdaságban nyújtott teljesítményét, összehasonlítsuk a tervezési döntések hatásait és elősegítsük a körforgásos teljesítmény növelését。

ÖtterületreÖsszpontosítvasegítünkKörorgásosCsomagolásiMegoldásainkal:

•ujrahasznositas:100%-banújrahasznosíthatórostalapúcsomagolásimegoldásoknyújtása,

Alapanyag-Optimalizálás:valamenyi alapanyag optimalizálása az összes ellátási láncra,

műanyaghelyettesites:Tervezési megoldások a problémás műanyagok helyettesítésére,

•jrafelhasználás:AzújrafelhasználásnöveléseújtervezésekésfejlesztésekRévén,

•ZártLánc:zart lancu megoldasokkidolgozása。

Ha szeretne többet megtudni Circular Design Principles-ről (körforgásos tervezési alapelveinkről), Circular Design Metrics-ről (körforgásos tervezési mérési rendszerünkről) és arról, miként segíthetünk felkészülni a körforgásos gazdaságra a csomagolási megoldásainkkal,forduljonhozzánk.

Vegye FelVelünkakapcsolatot!

Ha szeretne megtudni, hogyan tamogathatjuk位于安大略省az innovativ csomagolas reven ertekesitese noveleseben, csokkenteni koltsegeit, kezelni kockazatait, vagy szeretne megtudni, hogyan tudunk segiteni Onnek fenntarthatobb csomagolasi megoldasokkal, akkor lepjen kapcsolatba velunk !

Szeretnék kommunikációs híreket és frissítéseket kapni a DS Smith Packaging termékeiről és szolgáltatásairól。

使用以下联系人首选项:

哈további információra van szüksége arról, hogyan kezeli, használja és védi az Ön adatait a DS Smith,kattintson ide。

Az e-mailes marketinggel kapcsolatos beleegyezését bármikor visszavonhatja Az e-mailes marketing üzenetünk alján található opt-out mechanizmus használatával, vagy beküldhet egy kapcsolatfelvételi űrlapot a weboldalunkon。