Συσκευασίαλιανικήςπώλησηςκαισυσκευασίαγιατοράφι

Ητάσηγιασυσκευασίεςλιανικήςπώλησης(RRP)καιγιατοράφι(SRP)οδήγησεστηνανάπτυξημιαςνέαςκατηγορίαςστονκλάδοτηςσυσκευασίας。

ΠώςοισυσκευασίεςSRP / RRPμπορούνναγίνουνηβέλτιστηεπιλογή;

Ότανσυζητάμεγιασυσκευασίεςπουπροορίζονταιγιατοκατάστημα,έχουμεστομυαλόμαςμίακεντρικήιδέα。Αυτήείναι”Πώςθααποσπάσουμετηνπροσοχή“τουκαταναλωτήπρινφτάσειστοράφι。Πλέον,είναιεφικτόναυπολογίσουμετοιδανικόμέγεθοςπουθαπρέπειναέχειησυσκευασίαγιαένανσυγκεκριμένοτύποπροϊόντος,γιακαθορισμένηποσότητα,βάσειτηςδιάστασηςτουραφιού,τουρυθμούπώλησηςαλλάκαιαναπλήρωσηςτουπροϊόντος)。

Σήμερα,οιυπεύθυνοι营销βλέπουνωςμεγάληευκαιρίατηνενσωμάτωσητηςσυσκευασίαςλιανικήςπώλησης(RRP)καιτηςσυσκευασίαςγιατοράφι(SRP)σταμέσαπροβολήςτουπροϊόντοςτους,γιαναδημιουργήσουνπαραπάνωπωλήσειςμέσαστοχώροτουκαταστήματος)。Ωςειδικοίστησυσκευασίακαιέχονταςαντιληφθείαυτήτηνανάγκ,ησυνεργαζόμαστεόλοκαιστενότεραμετουςυπεύθυνους营销、προκειμένουνατουςβοηθήσουμεναέχουναποτελέσματα。Αποτελέσματαπουαφορούνείτετιςπωλήσεις,είτετηνεμπορικήτοποθέτησητηςεπωνυμίαςτους,είτεστοναέχουνμιαανατρεπτική,γιατακαθιερωμένατηςκατηγορίας,παρουσίασητωνπροϊόντωντουςστοράφιείτετέλοςμετοναέχουνεπιτυχίαστιςπροωθητικέςτουςενέργειες。

HΣυσκευασίαΛιανικήςRRP / SRPπρέπεινασυγκεντρώνειταπαρακάτωχαρακτηριστικά“5简单”:

5 easies-srp.jpg

Μεαυτόντοντρόποσυμβάλλουνσεαύξησητωνπωλήσεωνκαιεπιτρέπουνστακαταναλωτικάπροϊόντανακινούνταιγρήγορα

Ηβέλτιστησυσκευασίαλιανικήςπώλησης

Η ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΗΣΗΣ

ΟισυσκευασίεςλιανικήςRRPκαιSRPμπορούνναβελτιώσουντηνκερδοφορίασεόλητηδιαδρομήπουκάνουνταπροϊόντασαςαπότοεργοστάσιοέωςτοκατάστηματηςλιανικής。Αυτότοκάνουν,παρέχονταςχαμηλότεροκόστοςστηνεφοδιαστικήαλυσίδα,αυξημένηδιαθεσιμότητατουπροϊόντος),αποτελεσματικήαναπλήρωσηστοράφικαιμετηνυποστήριξητηςσωστήςπαρουσίασηςτηςεπωνυμίαςσαςστασημείαπώλησης。

Ηβέλτιστησυσκευασίαλιανικήςπώλησης

Η ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΗΣΗΣ

ΟισυσκευασίεςλιανικήςRRPκαιSRPμπορούνναβελτιώσουντηνκερδοφορίασεόλητηδιαδρομήπουκάνουνταπροϊόντασαςαπότοεργοστάσιοέωςτοκατάστηματηςλιανικής。Αυτότοκάνουν,παρέχονταςχαμηλότεροκόστοςστηνεφοδιαστικήαλυσίδα,αυξημένηδιαθεσιμότητατουπροϊόντος),αποτελεσματικήαναπλήρωσηστοράφικαιμετηνυποστήριξητηςσωστήςπαρουσίασηςτηςεπωνυμίαςσαςστασημείαπώλησης。

Ηβέλτιστησυσκευασίαλιανικήςπώλησης

Η ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΗΣΗΣ

ΟισυσκευασίεςλιανικήςRRPκαιSRPμπορούνναβελτιώσουντηνκερδοφορίασεόλητηδιαδρομήπουκάνουνταπροϊόντασαςαπότοεργοστάσιοέωςτοκατάστηματηςλιανικής。Αυτότοκάνουν,παρέχονταςχαμηλότεροκόστοςστηνεφοδιαστικήαλυσίδα,αυξημένηδιαθεσιμότητατουπροϊόντος),αποτελεσματικήαναπλήρωσηστοράφικαιμετηνυποστήριξητηςσωστήςπαρουσίασηςτηςεπωνυμίαςσαςστασημείαπώλησης。

ΤιθαπρέπεινααναμένειμιαεπωνυμίααπόμίακαλήσυσκευασίαRRP / SRP;

ΣυνήθωςτααποτελέσματαπουαπολαμβάνεικανείςαπόμιακαλήσυσκευασίαRRP / SRPεντόςτουκαταστήματος)είναι:

 • Περισσότερο στο στο ρ α φι
 • Ταχύτερη αναπλ以及ωση στο κα α α α στημα
 • Βελτιωμένηδιαθεσιμότητα
 • Επικοινωνία του εμπορικού σ σ ματο ζ
 • Πετυχημένολανσάρισμα
 • Καλήεμπορικήπροώθηση
 • Ορατότητατωνπροϊόντωνκαιεύκοληαναζήτησηαπότουςκαταναλωτές

Στηνεφοδιαστικήαλυσίδαπάλι,μιακαλήσυσκευασίαRRP / SRPσυμβάλλειεπίσηςστηνεξοικονόμησηχρημάτωναλλάκαισταμειωμέναεπίπεδαάνθρακα,επιτυγχάνοντας:

 • Μεγαλύτερη παλ o σότη α προϊόντος α
 • Μεταφοράλιγότερωνπαλετώνκαιλιγότεραοχήματαπαραδόσεωνστονδρόμο
 • Μείωσησταέξοδααποθήκευσηςδιότιαποφεύγονταιοικενέςσυσκευασίεςπουκαταλαμβάνουνέξτραχώρο
 • Αποφυγήπρόσθετωνυλικώνσυσκευασίαςστοεσωτερικότωνκιβωτίων
 • Αποτελεσματικέςεργασίεςσυσκευασίας以及τ τοπ ø ø ø ø ø ø ø ø ø

Οισυσκευασίεςλιανικήςπωλήσηςκαιγιατοράφ,ιαυξάνουντιςπωλήσειςκαιεπιτρέπουνστακαταναλωτικάαγαθάνακινούνταιγρήγορα。

Οισυσκευασίεςλιανικήςπώλησηςκαιγιατοράφ,ιαυξάνουντιςπωλήσειςκαικάνουντακαταναλωτικάαγαθάνακινούνταιπιογρήγορα。

Οισυσκευασίεςλιανικήςπώλησηςκαιγιατοράφ,ιαυξάνουντιςπωλήσειςκαικάνουντακαταναλωτικάαγαθάνακινούνταιπιογρήγορα。

零售和货架准备包装

零售和货架准备包装

Οισυσκευασίεςλιανικήςπώλησηςκαιγιατοράφ,ιαυξάνουντιςπωλήσειςκαικάνουντακαταναλωτικάαγαθάνακινούνταιπιογρήγορα。

Ανθέλετεκαιεσείςναανακαλύψετεπερισσότεραγιατιςσυσκευασίεςλιανικήςκαιγιατοράφ,ιαλλάκαιγιατοπώςμπορείτεναεπωφεληθείτ,εεπικοινωνήστεμαζίμαςκαιοισυνεργάτεςμαςθαχαρούννασαςεξυπηρετήσουνσυμβάλλονταςμετονβέλτιστοτρόποστονσχεδιασμότηςδικήςσαςσυσκευασίας。