bag-in-box包装

Bag-in-Box

Τοbag-in-boxείναιέναςμαλακόςπλαστικόςπεριέκτηςπουπεριβάλλεταιαπόένακουτίαπόκυματοειδέςχαρτόνιμεελκυστικότύπωμα。Προσφέρεταιγιαόποιονπαράγει,μεταφέρεικαιπουλάυγράήχύδηνπροϊόντα。

Ησυσκευασίαbag-in-boxείναισχεδιασμένηκατάτρόποώστεναείναιεφικτήηεκκένωσητουεσωτερικούασκού。Πέρααπόαυτό,οισυσκευασίεςbag-in-boxπουσχεδιάζουμεδιατίθενταισεπολυάριθμαμεγέθηκαισχήματακαιμπορούνναπροσφέρουνδιάφορεςλύσειςστοπλαίσιοτηςάντλησης。

袋装液体溶液