Προϊόντα

史密斯ΜετηνDSέχετεπρόσβασηστιςπιοπρόσφατεςεξελίξειςστηνεπιστήμητηςσυσκευασίας。

Απότηφιλοσοφίατου«ενόςβήματοςπίσωαπότοράφι»ώστενακαλύπτονταιοιτελευταίεςαπαιτήσειςστοχώροτηςλιανικήςπώλησηςμετημοναδικήσειράεργαλείωνσχεδίασηςκαιυλοποίησηςPackRightγιαταπροϊόντασας),έωςτιςσυμβουλευτικέςυπηρεσίεςκαιτηνεπιλογήτωνκαλύτερωνσυσκευαστικώνμηχανημάτωνγιατηβελτιστοποίησητηςπαραγωγικήςσαςικανότητας。

Προσφέρουμεεπίσηςεκπληκτικέςλύσειςπροβολήςκαιεμπορικήςπροώθησηςτωνπροϊόντωνσαςστασημείαπώλησηςκαιαγοράςαπό100%ανακυκλωμέναυλικά,οιοποίεςσυμπεριλαμβάνουνσυσκευασίεςειδικήςχρήσηςγιαμοναδικάπροϊόνταγιατοράφι。Τέλος,οισυσκευαστικέςμαςικανότητέςσυμπληρώνονταιαπότιςμοναδικέςανακυκλώσιμεςπαλέτεςαπόκυματοειδέςχαρτόνικαιμετατροπείςτροφοδοσίαςμεκυματοειδέςχαρτόνισεφύλλ,ασεδιάφορεςποιότητεςκαιμεγέθηκυματισμού。