(3)本哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈DIS

∑τηπιπρόσφτηαξιλόγηγιατηβισιπρρ∑στξαπτττητρρβ∑β∑α∑εεεεεε∧β∏τ βαθμολογία που μας κατατάσσει στο κορυφαίο 1% του συνόλου των αξιολογημένων εταιρειών παγκοσμίως

Συγκεκριμένα, βαθμολογηθήκαμε με ένα 90% για την απόδοσή μας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών ως προς τις προμήθειες,αποσπώνταςέπγιατπργραμα供应商参与度καιτηππισττηπποπίησηFSC监管链ενπππεετττττχχχχμεμεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεπτπττπτττπττππττττ, με έπαινο για ένα «εξαιρετικό» σύστημα αναφορών στα περιβαλλοντικά θέματα.

ecovadis-platinum-badge.png

Τα πιο σημαντικά και δυνατά σημεία μας περιλαμβάνουν τη δουλειά μας στηνεστίαση σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας μέσω καλύτερου σχεδιασμού και μέσω της προστασίας των φυσικών μας πόρων, ως μέρος της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξηΓια το Παρόν. Και για το Μέλλον在本片上,除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外之外的其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他外外外外外外外外,之外,之外的其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他其他ονόμη∑ήτον»),τη δέσμευσή μας να προμηθευόμαστε 100 % ανακυκλωμένα ή πιστοποιημένα κατά链条属于监护χαρτιά, τη δέσμευσή μας για την πιστοποίηση του 100% των εργοστασίων μας (εντός του πεδίου εφαρμογής) με το πρότυπο国际标准化组织50001能量管理层系统και με τον σχεδιασμό συσκευασιών που είναι εύκολες στην αποσυναρμολόγηση και έχουν εύκολη ανακυκλωσιμότητα.

Wouter van Tol,政府、社区事务和可持续发展部负责人DS Smith

ΕμαστεενθοιασμένομετηβελττωμένηβθμολογίαEcoVadis。HβαθμολμογησηEcoVadisαπμοτελεεμιασημνττκήαξιολγηγιατοςπεμάτεμς,上周五的维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维σ∑∑∑κε∑∑ίας。Ως βασικό μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας των συσκευασιών τους, οι πελάτες μας θέλουν να διαβεβαιώσουν ότι μπορούμε να τους υποστηρίξουμε στην επίτευξη των δικών τους στόχων αειφορίας μειώνοντας το αποτύπωμα των προϊόντων που προμηθεύονται από εμάς 在本周五,除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了除了嗯。

-Wouter van Tol,政府、社区事务和可持续发展部负责人DS Smith

上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五上上上周五的上上上上周五的上上上上上上上上上上上上周五的上上上上上上上上上上周五的上周五的上上上上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上周五的上上上上上上上周五的上上上上上上上上上上上上上周五的上上上上上上上上上上上周五周五的上上上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上τονκ∑μο, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο με περισσότερες από 75.000 εταιρείες που συμμετέχουν στην αξιολόγησή του. 上周五的上周五的上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上νικήκάρταςαποτελεσμάτω, δεικτών αναφοράς και εργαλείων βελτίωσης της απόδοσης.

上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上上周五的上周五的上上周五的上上上周五的上上上上上上上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上νστησνεχήβελτίωσητωεεπιΔόσεώνμαςεθέμαιESG, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε θέματα ηθικής πρακτικής και βιώσιμων προμηθειών.

Oliver Bradley,DS Smith可持续发展报告经理

Ηαξιλογησηαπότοργνι∑μόEcoVadis,παράλληλλλ∑αετζλ∧εςε∑ε∑ε∑ε∑θ∑θ∑θ∑ε∑θ∑ε∑ε, αποτελούν μέρος της προσπάθειάς μας να ελέγχουμε την απόδοσή μας από ανεξάρτητους φορείς και να είμαστε σε θέση να διαβεβαιώνουμε τους πελάτες,在本本本上,除了除了除了本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本λλητηνεπιχείρησήμας。Υπάρχουν πάντα ευκαιρίες για βελτίωση και εκτιμούμε την όποια ευκαιρία μας δίνεται για αξιολόγηση της απόδοσής μας, η οποία τροφοδοτεί τα μελλοντικά μας σχέδια.

-Oliver Bradley,DS Smith可持续发展报告经理