ΣυνεργασίατηςDS史密斯καιτοςΣυνετιρισμουSolarnσεέναπροτυεκτΣυσκείασίαςςςωρίΠλαστικό

Μιατριμερήςσυνεργασίαγιατηδημιουργίαμίαςσυσκευασίαςαπόχαρτόνι100%

上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上上周五的上周五的上周五的上周五的上上上周五的上上上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上σμα»,εξηγείοπρόεΔροςτηςSolarenn,克里斯托夫·鲁斯。Μακοινπρο∑πζθεατρινπαργθντωττττττττωνατνπππωρρρκκκκππετττκκκ-αλλλλλλκκεετεεεσ∑τελλεελε∑ε∑ε,本斯斯史密斯公司的本斯斯斯铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁铁εσεστηβελττστττπεησητητητηηησησΓκσεαγατοματίνια σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η προσπάθεια για το σχεδιασμό του προϊόντος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020. Ο στόχος; Κοινός! Η μετάβαση σε πιο βιώσιμες λύσεις και η εξάλειψη του πλαστικού μίας χρήσης. Αναπτύχθηκε έτσι μια συσκευασία που είναι 100% από χαρτόνι, είναι οικολογικά σχεδιασμένη, επιτρέποντας τη μέγιστη ευελιξία και προβολή του προϊόντος.

ΑυτήηδέσμευσηστηνοποίαείχεεπικεντρωθείοΣυνεταιρισμός,ταιριάζειμετιςπροσδοκίεςτωνΓάλλωνκαταναλωτών,οιοποίοιανησυχούνόλοκαιπερισσότερογιατιςπεριβαλλοντικέςεπιπτώσειςτηςκατανάλωσήςτουςκαιπουτώραοιανησυχίεςτουςαπευθύνονταιστηβιομηχανίατροφίμων。τατελεντανα2χχόνόνόνόνάάΣτα,υπόρνειιντουηΠίεσηανόόυςυςκνναλείουυνναξςίψίψυνταίςχίψσης。

Fruti&anderes.png

χρήσηΣυσκείασίαςΕξξξοοόήήυυόόχχόνόνόνι7χχσκουςυςυςσαστο2021

ΟΣυνεταιρισμόςSolarennθαδιαθέσει7διαφορετικούςχάρτινουςδίσκουςστηναγοράκατάτηδιάρκειατουέτους2021,πουθαπεριλαμβάνουνσυσκευασίεςτων250,350,400και500γραμμαρίωνγιατοματίνια。Παράλληλασκοπεύειναεπεκτείνειτησυνεργασίασεπαρόμοιαπροτζεκτςκαιγιατουπόλοιποτηςπροσφοράςτου,εφόσονεξασφαλίσειτηνανταπόκρισητωνκαταναλωτών。

斯密斯ανέπτξεγιατηSolarenn,μιανέασκεσ∑απ∑αποτελεεταπιδ∑ηβ∑η/δ∑κ∑κ∑κ∑β∑β∑β∑β∑β∑β∑β。Ο δίσκος, που δεν έχει καμία εκτύπωση, είναι κατασκευασμένος από κυματοειδές χαρτόνι και το πάνω μέρος είναι κατασκευασμένο από συμπαγές χαρτόνι. Το καπάκι προσαρμόζεται στον χαρτόδισκο στη μηχανή, ενώ η κοπή που υπάρχει στο πλάι της συσκευασίας της επιτρέπει να ανοίγει εύκολα.Τέλος, τα κοπτικά σχέδια που υπάρχουν στο καπάκι της συσκευασίας συμβάλλουν στην προβολή του προϊόντος.

Ανακυκλωσιμότητα,μείωσηκαιαντικατάστασηπλαστικών,ενσωμάτωσηανακυκλωμένουυλικού,επαναχρησιμοποίηση...όλααυτάταζητήματαβρίσκοντανστοεπίκεντροτουπροβληματισμούκαιτηςσκέψηςτουΣυνεταιρισμούεδώκαιπολλάχρόνια。επομίων,ηοτκολογικόσεεδνασητηςσυσκείασίαννταναναναναπαραντητητητητητητητη。«Προστασίατωνπροϊόντωνκατάτημεταφορά,διατήρησητηςποιότητάςτουςκαιδιασφάλισητηςιχνηλασιμότηταςγιατουςκαταναλωτές»εξηγείη伊莎贝尔乔治διευθύντριατηςSolarenn。

---

θνλετεναμηθετεπερισσότεραγιατηγκέματωνΣυΣκείασιςπουΔιαθντουμεγιαταφροντακαιλαίαντικό;