Συσκευασία μπ“类爬行动物”ρ ζ网站横幅。jpg

Μίαέξυπνησυσκευασίαμπύραςμεπολυκαναλικήπροσέγγισηδημιουργείεμπειρία

Hεταιρεία马丁斯είναιέναοικογενειακόζυθοποιείοπουανήκειστουςαδελφούςPilkovciστηΣλοβακία。Ηεταιρείαείχεωςστόχοναλανσάρειμιανέαεμφιαλωμένημπύρα,πουδημιουργήθηκεειδικάγιαναικανοποιήσειόσουςθέλουννααπολαύσουντηνμπύρατουςστηνάνεσητουσπιτιούτουςφορώνταςπαντόφλες。Εξουκαιηασυνήθιστηονομασίατης«拖鞋啤酒»。

ΑπευθύνθηκανστηνDS史密斯γιαναδώσουνλύσησεμιαμεγάληπρόκληση,γιατηδημιουργίαμιαςεύχρηστηςλύσηςσυσκευασίαςπουθαικανοποιούσε4ανάγκεςσε1:

  • Συσκευασία ιδα ικ κ ι για μεταφορ scores
  • Συσκευασία ιδα ικ κ για το ρ α φι
  • Συσκευασία που λειτουργεί ω ζ显示
  • Συσκευασία για διανο κα ον

ΣτηνDS史密斯,είμαστεπολύπερήφανοιγιααυτήτησυνεργασία,διότιαναπτύξαμεμιαέξυπνηλύσησυσκευασίαςκατάλληληγιαχρήσησεπολλάκανάλιαδιανομήςπουικανοποιείταυτόχρονατουςτελικούςκαταναλωτέςμεμιααπροσδόκητη,ανώτερηεμπειρία。

Βοηθήσαμετηνεταιρεία马丁斯,ναεπικοινωνήσειμετονπιοκατάλληλοτρόποτοπάθοςτηςγιατηνποιότητα,τηνκληρονομιάαλλάκαιγιατηβιωσιμότηταχρησιμοποιώνταςκάθεχιλιοστότηςεπιφάνειαςτηςσυσκευασίας。

Διαβάστε περισσ ρα εδώ:

Επικοινωνήστεκαιεσείςμαζίμαςανθέλετεναδώσετελύσησεμιαδικήσαςπρόκλησησυσκευασίας