Ηεξέλιξητουηλεκτρονικούεμπορίουμέσασ25χερόνια:προςτηβιώσιμησυσκευασία

Ο加文•MounceΔιευθυντήςΣχεδιασμούσυσκευασίαςηλεκτρονικούεμπορίουστηνDS史密斯,μοιράζεταιτιςσκέψειςτουσχετικάμετησημασίατηςβιωσιμότηταςσεαυτότοταχέωςαναπτυσσόμενοκανάλικαιτονρόλοπουπρέπειναδιαδραματίσειηδημιουργικήκοινότηταστηδιαμόρφωσητουμέλλοντοςκαιστηνπροστασίατουπεριβάλλοντόςμας。

5 .轻松旺季- DS史密斯包装

“Τααπόβλητακαιηρύπανσηείναισεμεγάλοβαθμόαποτέλεσματουτρόπουπουσχεδιάζουμεταπράγματα;Δενπροκύπτουντυχαία,αλλάείναιοισυνέπειεςτωναποφάσεωνπουλαμβάνονταιστοστάδιοτουσχεδιασμού,όπουκαθορίζεταιπερίπουτο80%τωνπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεων”Ίδρυμα埃伦·麦克阿瑟

Αρκείναδιαβάσετεμιαδήλωσηόπωςαυτήγιανακατανοήσετετησημαντικήευθύνηπουφέρουνοισχεδιαστέςσυσκευασιών。Λαμβάνουναποφάσειςπουμπορείναφαίνονταιαρχικάμικρέςκαιπεριορισμένηςκλίμακαςκαισημασίας,αλλάμακροπρόθεσμααποδεικνύονταισημαντικέςδιότιέχουντεράστιεςεπιπτώσειςστομέλλοντουπεριβάλλοντόςμας。

Πώςεξελίχθηκεοσχεδιασμόςτηςσυσκευασίαςτουηλεκτρονικούεμπορίουγιαναγίνειπιοβιώσιμος;

Πέρασανπάνωαπό25χρόνιααπότότεπουξεκίνησαγιαπρώτηφοράωςσχεδιαστήςγιαταπροϊόνταπουπαραδίδοντανμέσωηλεκτρονικούεμπορίουκατ“οικον。Κοιτάζονταςπίσω,βλέπωπώςεξελίχθηκανοιπροσδοκίεςτωντελικώνχρηστών,κάτιπουόχιμόνοοδήγησεστην ε据τη του σχεδιασμού, αλλ笔者και τωνν λι και νη χα α ων ημ α ωνα α ην για την κατασκευ ζ

Ένααπόταπιοκρίσιμασημείααυτήςτηςεξέλιξηςτουσχεδιασμούπροςμεγαλύτερηβιωσιμότηταείναικαιηανάπτυξηδοκιμώνγιατηνκαταλληλότητατηςεφοδιαστικήςαλυσίδας.Καιολόγοςγιατονοποίοείχετέτοιαεπιρροήστησυσκευασίαείναιτογεγονόςότιαρχικάυπήρχεελάχιστηήκαθόλουγνώσηαπόπλευράςτωνσχεδιαστώνγιατοτισυμβαίνεικατάτηδιάρκειατηςμεταφοράς。Ομόνοςτρόποςπουυπήρχεγιαναδιαπιστώσεικανείςεάνμιασυσκευασίαήτανκατάλληληγιατηνεφοδιαστικήαλυσίδα,ήταννατηστείλειμε快递καιναδειτιθασυνέβαινεόταναυτήέφτανεστονπροορισμότης。Γιαποιολόγοδύοπανομοιότυπεςσυσκευασίεςεμφανίζοντανναφέρουνδιαφορετικέςφθορέςκατάτηνπαράδοσηκαισεποιοκομμάτιτηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςέπρεπενααποδοθείηευθύνη;

Ηανάγκηναγνωρίσουμεταπραγματικάαίτιαήτανκαιολόγοςδημιουργίαςτηςδιαδικασίαςκαιτωνεργαστηριακώνδοκιμών光盘TM(ακρωνύμιοαπότααρχικάτωνδοκιμώνσταοποίαυπόκειταιησυσκευασία-下降,影响,冲击,粉碎,动摇)。Ηδιεξαγωγήχιλιάδωντέτοιωνελέγχωνμαςεπέτρεψανναενισχύσουμετιςγνώσειςκαιτιςπληροφορίεςμαςγιατηνεφοδιαστικήαλυσίδατουηλεκτρονικούεμπορίου,οιοποίεςμετησειράτουςοδήγησανστηνανάπτυξηλύσεωνσυσκευασίαςπουαποδίδουνσεσυγκεκριμένακανάλιαδιανομής。Τανέασχέδιαπουαναπτύχθηκανμετηχρήσηαυτήςτηςτεχνολογίας,εξασφάλισανότιθαμπορούσανναχρησιμοποιηθούνυλικάμεμικρότεροβάροςπαρέχονταςόμωςτηνίδια,ανόχιαυξημένηαπόδοσηστηναλυσίδαεφοδιασμού。

Γνωρίζουμεότιδενέχειεξελιχθείμόνοοσχεδιασμός,αλλάέχουνγίνειπολλέςαλλαγέςκαιστιςπαραγωγικέςδιαδικασίεςγιαναυπάρξειβελτίωσησεόρουςαειφορίας。Ένασχέδιοπουγιαμέναξεχωρίζει,δημιουργήθηκεπριναπόπερίπου30χρόνιακαιωςαπόδειξηαυτού,ακόμακαισήμερα,εκατοντάδεςεκατομμύριακομμάτιατουσχεδίουχρησιμοποιούνταιετησίως。Λόγωτηςκαινοτομίαςκαιτωνεξελίξεωνστηδιαδικασίακατασκευής,αυτόςοαπλόςσχεδιασμόςφακέλουέχεικαταστείακόμαπιοβιώσιμοςεπιτυγχάνονταςμείωσηκατά32%στοβάροςτουχαρτιούκαιδιπλασιάζονταςτηνπολλαπλότητατουφύλλου。Τογεγονόςαυτόμειώνειόχιμόνοτηνποσότητατηςπρώτηςύληςπουαπαιτείταιγιατηνπαραγωγήτου,αλλάκαιτηνενέργειαπουχρησιμοποιείταιγιατηντροφοδοσίατωνμηχανών。

Ηεξέλιξητηςσυσκευασίαςτουηλεκτρονικούεμπορίουστηδιάρκεια25χρόνων

Ποιαείναιτανέαχαρακτηριστικάστησχεδίασηπουέχουνενσωματωθείλόγωαυτήςτηςεξέλιξης;

Αυτήητεχνολογίαμαςεπέτρεψεωςσχεδιαστέςναπαρατηρήσουμεαπόκοντάαυτόπουπραγματικάσυνέβαινεσεκάθεστάδιοτηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςκαιναεισάγουμεέναναριθμόνέωνχαρακτηριστικώνστησυσκευασία。Γωνίεςκαιάλλαχάρτιναμέρηπουλειτουργούνωςεπιπρόσθετηπροστασίαήγιαενίσχυσητωνσημείωνπουκαταπονούνταιπερισσότερο,κλείσιμοασφαλείαςήκλείσιμοπουδιευκολύνειτιςεπιστροφέςχωρίςνααπαιτούνταικολλητικέςταινίες,αλλάκαιχάρτινεςλύσειςσυγκράτησηςτωνπροϊόντωνεναλλακτικέςτωνπλαστικώνφιλ,μείναιμόνομερικές。Ενώαυτέςοιεξελίξειςοδήγησανσενέαχαρακτηριστικάσχεδίασης,μαςεπέτρεψαννακατανοήσουμεκαιναβελτιώσουμετιςυφιστάμενεςλύσεις,όπωςοισυσκευασίεςμεπερφορέπουέχουντηδυνατότηταδιαμόρφωσηςτουύψους。Ήτανόλεςαυτέςοιαλλαγέςόπωςταπολλαπλάπερφορέστησυσκευασία,ημείωσητουκενούχώρουστησυσκευασίαήκαιηβελτίωσητηςογκομετρικήςχωρητικότηταςικανέςνααντισταθμίσουντιςπροηγούμενεςαπαιτήσειςγιααυξημέναυλικά;Hικανότηταπουέχουμεσεδοκιμές,προσθέτειστηνεμπειρίακαισταεργαλείαπουήδηέχουμεδιαθέσιματηδυνατότηταναμπορούμενααξιολογούμετιςσυσκευασίεςχωρίςπροκαταλήψειςκαιναμπορούμενακαταλήξουμεστοποιαείναιτελικάηπιοβιώσιμηλύση。

Ποιαείναιταπλεονεκτήματατουσχεδιασμούμιας«βιώσιμηςσυσκευασίας»;

Πρώτααπ的όλα,είναισημαντικόνατονιστεί,ότιοιμέρεςόπουμιασυσκευασίαήτανκατασκευασμένηαπόανακυκλωμένοχαρτίκαιέφερετηνετικέταότιείναιφιλικήπροςτοπεριβάλλονέχουνπεράσειπροπολλού。Οι«βιώσιμες»λύσειςσυσκευασίαςσημαίνουνπολύπερισσότερα,απότηνπρομήθειατωνπρώτωνυλών,έωςτονσχεδιασμόκατάλληλουμεγέθους,τοογκομετρικόμέγεθοςκατάτημεταφοράκαιτηνευκολίαστηνανακύκλωση。

Πέρααπότοπροφανές,τοναείσαικαλύτεροςγιατοπεριβάλλον,οι«βιώσιμες»συσκευασίεςμπορούνεπίσηςναπροσφέρουνμιαβελτιωμένηεμπειρίαστουςπελάτες,ναυποστηρίξουντημείωσητουκόστους,τωνεκπομπών二氧化碳καιτηςχρήσηςενέργειας。Δενυπάρχεικανένααρνητικόστοιχείοστηνεπιλογήμιαςβιώσιμηςλύσηςσυσκευασίας,παράμόνοπλεονεκτήματα。

Πώςφαίνεταιτομέλλονγιατησυσκευασίατουηλεκτρονικούεμπορίουκαιτηβιωσιμότητα;

Ηζήτησηκαιοιανάγκεςτωνπελατώνέχουνήδηαρχίσειναξεπερνούνεκείνεςτουδομικούσχεδιασμούκαιτηςεκτύπωσηςκαιοδηγούνταισεμιαβαθύτερηπροσέγγισηωςπροςταυλικά,τονέλεγχοτηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςκαιωςπροςτηνκυκλικότητα。Μολονότιοισυσκευασίεςγιατιςπαραδόσειςκατ“οίκονέχουνεξελιχθείσεμεγάλοβαθμότατελευταί25χαρόνιακαιακόμηταχύτερατατελευταίαπέντεχρόνια,εξακολουθούνναυπάρχουνμεγάλαπεριθώριαγιαπεραιτέρωανάπτυξητηςκαινοτομίας。

Γράφημα:ηεξέλιξητηςσυσκευασίαςτουηλεκτρονικούεμπορίου- 5βήματαγιατηνπροώθησηκορυφαίωνλύσεωνσυσκευασίας

Ηαύξησητωνπελατώνπουθέλουνταπροϊόνταπουπαραγγέλνουνόταν,όπουκαιόπωςταθέλουν,σημαίνειότιτομέλλονθαχρειαστείολιστικές,ευέλικτεςκαικυκλικέςλύσειςσυσκευασίας。Κανέναςσχεδιασμός,υλικόήδιαδικασίαδενθααποτελείτηλύσηγιατηνεπίλυσηόλωντωνζητημάτων,αλλάοικατασκευαστέςπουχρησιμοποιούνένανσυνδυασμόκαινοτομιών,κατανοούντηνεφοδιαστικήαλυσίδακαιδιαθέτουντακατάλληλαεργαλείαθαμπορούνναδιασφαλίσουνότιθαεφαρμόσουντησωστήλύση。

ΟιαρχέςκυκλικούσχεδιασμούπουπαρουσιάστηκανπρόσφατααπότονΌμιλόμας,αποτελούνέναεξαιρετικόπαράδειγμαυποστήριξηςτηςνέαςπροσέγγισηςπουακολουθούνοισχεδιαστέςμας。

Μπορείναπιστεύετεότιέναςμεμονωμένοςσχεδιαστήςδενέχειτηδυνατότηταναεπιφέρειμιαμεγάληαλλαγήαπόμόνοςτου,αλλάόπωςτονίστηκεπροηγουμένως),το80%τωνπεριβαλλοντικώνεπιπτώσεωνπραγματοποιούνταιστοστάδιοτουσχεδιασμού。Αυτόσημαίνειότιτοκλειδίγιατηναειφορίαδενείναιμόνομιααλλαγήτηςνοοτροπίαςγιατοπώςσχεδιάζουμετησυσκευασία,αλλάκαιστοναριθμόμας,καθώςοιμικρέςαλλαγέςπουσυντελούνταισήμερααπόπολλούς,οδηγούνσεμεγάλεςαλλαγέςστομέλλον”。

---