博客标题1400x550.jpg

Κυκλικός σχεδιασμός

Οι 5 αρ 114 για α μα γ ει κ η α

本公司的铁铁铁手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手αμεισονμετονπεριβαλλονττικκο.Γαιτόθερροβαλλλλοντκκοανπροσδιορισμός της συσκευασίας και ο σχεδιασμός που προάγει το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, είναι πιο σημαντικός από ποτέ για να συμβάλουμε σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

∑εσννέντεξηπΓμαππραχώρησεo保罗·约翰逊,ΔιευθυντήςσχεδιασμούτηςDS史密斯,αναλύεικάποιεςπτυχέςτηςκυκλικήςοικονομίαςκαιεξηγείπώςημετάβασησεαυτήεπηρεάζειτοσχεδιασμότωνσυσκευασιώναλλάκαιτοπώςαλληλοσυμπληρώνονται。

Εν συντομία, τι σημαίνει για την κοινωνία η μετάβαση σε μία Κυκλική Οικονομία;

Η σημερινή κοινωνία έχει ένα μη βιώσιμο γραμμικό μοντέλο κατανάλωσης (προμήθεια, κατασκευή, απόρριψη) το οποίο κυριαρχεί σε όλα τα συστήματα παραγωγής μας. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία σημαίνει ότι αντί να απορρίπτεται ένα χρησιμοποιημένο προϊόν (συχνά ονομάζεται «τέλος κύκλου ζωής») μπορεί να αποκατασταθεί. Μιλάμε για ένα μοντέλο στο οποίο το παραγωγικό σύστημα στοχεύει στην αναγέννηση των υλικών και το κάνει από πρόθεση αλλά και με στοχευμένο σχεδιασμό.

Γιατίείναιαπαραίτητοςοσχεδιασμόςγιατηνκυκλικήοικονομία;

Οσχεδιασμόςείναιένααπόταβασικάστοιχείατηςκυκλικήςοικονομίας。Είναιστοεπίκεντρο。Οπαραδοσιακόςσχεδιασμός(όπωςκαιηπαραδοσιακήκατανάλωση)προορίζεταιμόνογιατηνκάλυψητωναναγκώντουτελικούχρήστη。Εάνσκεφτούμετονσχεδιασμόστηνκυκλικήοικονομία,πρέπειναδούμεπέρααπότοντελικόχρήστη。Πρέπειναεξετάσουμετοναντίκτυποτουσχεδιασμούσεόλατασημείαεπαφήςτωνπροϊόντωνκαιαπ的όλεςτιςοπτικέςγωνίες。Ενώθαπρέπεινααντιμετωπίσουμεκαιόλεςτιςακούσιεςσυνέπειεςτουσχεδιασμούμας。

ΤοΊδρυμα埃伦·麦克阿瑟πρόσφαταδημιούργησεέναμοντέλοπουβασίζεταισετρειςαπλέςαρχές。ladylady舞蹈家以及ladylady舞蹈家。

  1. " Σχεδιάζω ώστε να μην δημιουργώ απόβλητα και ρύπανση". Εάν μέσω του σχεδιασμού δεν δημιουργούνται απόβλητα, τότε τα προϊόντα προορίζονται για έναν κύκλο αποσυναρμολόγησης και επαναχρησιμοποίησης.
  2. "Διατηρώ τα προϊόντα και τα υλικά σε χρήση", εισάγοντας έτσι την αυστηρή προϋπόθεση της ανθεκτικότητας/αντοχής των υλικών.
  3. "Αναγέννηση των φυσικών συστημάτων", αρχή που ορίζει ότι η ενέργεια που επενδύεται για την τροφοδότηση αυτού του κύκλου, πρέπει να είναι ανανεώσιμη από τη φύση της.

圆形vs linear.jpg

Εικόνα:线性vs循环Πηγή艾伦麦克阿瑟基金会

Πώς αναπτύσσει ηDS史密斯λύσειςσυσκευασίαςπουείναικυκλικέςκατάτονσχεδιασμό;

ΟισχεδιαστέςμαςμεταφράζονταςτομοντέλοτηςκυκλικήςοικονομίαςτουΙδρύματος埃伦·麦克阿瑟καιλαμβάνονταςυπόψηταστρατηγικάστάδια(δημιουργία,συντήρησηκαιανάκτησηυλικών)σταοποίαθαπρέπειναεπέμβειοσχεδιασμός),5όρισαναρχέςπουθατουςεπιτρέψουνναεντάξουναυτάταβασικάστάδιαωςμέροςτηςκαθημερινήςδιαδικασίαςσχεδιασμούαλλάκαιδυναμικάσεστενήσυνεργασίαμετουςπελάτεςμας。

Οι5 Αρχές Κυκλικού Σχεδιασμού ορίζουν

Προστασία τις επωνυμίας και του προϊόντος:Κάθεσχεδιασμόςξεκινάεικατάκύριολόγοστηβάσητουσκοπούπουκαλείταιναεξυπηρετήσειησυσκευασία。Δηλαδή,ναπροστατεύειταπροϊόντακαιόλουςτουςπόρουςπουεπενδύονταισεαυτάαπόφυσικέςφθορέςκαιαπώλειες(πρόσκρουση,πτώση,κραδασμοί),απότιςπεριβαλλοντικέςσυνθήκες(θερμότητα,υγρασίακαισκόνη)καθώςεπίσηςναπροστατεύειτουςανθρώπουςαπόβλάβεςπουμπορούνναυποστούνλόγωέλλειψηςεργονομίαςσχεδιασμούκαιευκολίαςχρήσης。

Βελτιστοποίηση υλικών και δομής:Χρήσημόνοτουαπαραίτητουγιατηνκατάλληληεπίδοσηυλικούκαιόχιπερισσότερουγιαναεξοικονομούνταιπόροι。Ηβελτιστοποίησηαυτή,αφοράτόσοστοίδιοτουλικόσυσκευασίας(χρησιμοποιώνταςυλικόμόνοόπουχρειάζεται)όσοκαισταχαρακτηριστικάτηςσύνθεσήςτου。

Συντήρηση & ανάκτηση υλικών:Η ποιότητα, η αντοχή και η δυνατότητα ανακύκλωσης είναι τα σημεία κλειδιά για τη διατήρηση της συσκευασίας και των υλικών της σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι οι πόροι που επενδύονται, όπως οι ίνες, αξιοποιούνται στο μέγιστο αναγνωρίζοντας έτσι την αξία τους και πέρα από τη βασική τους λειτουργία (δηλαδή δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, συρρίκνωσης, ανακύκλωσης).

Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα:Με μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλα τα στάδια στην εφοδιαστική αλυσίδα και επιδιώκει βελτιστοποιήσεις από το στάδιο της μεταφοράς και αποθήκευσης (εξοικονόμηση κόστους και άνθρακα) έως τη γραμμή συσκευασίας των πελατών μας αλλά και κατά τη διαχείρισή τους τόσο στο κατάστημα όσο και στα χέρια του καταναλωτή, καταλήγουμε σε συσκευασίες που μεγιστοποιούν την απόδοση σε όλα τα επίπεδα.

Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης:Διαρκώς προκαλούμε τους εαυτούς μας και τους πελάτες μας να αναπτύξουμε βελτιωμένες λύσεις συσκευασίες που προάγουν το κυκλικό μοντέλο οικονομίας.

DS Smith CDP动画V3.gif

Από την πλευρά των πελατών, ποια είναι η προοπτική;

Γνωρίζουμεότιπολλοίαπότουςπελάτεςμαςέχουνυψηλούςστόχουςαειφορίαςκαιμπορούμεμαζίναανταποκριθούμεσεαυτούςπροσφέρονταςβιώσιμεςλύσειςσυσκευασίας。Καλούμελοιπόνόσουςενδιαφέρονταιναενσωματώσουντιςαρχές«κυκλικού»σχεδιασμούστιςσυσκευασίεςτους,ναεπικοινωνήσουνμαζίμας!Ανυπομονούμενασυνεργαστούμεακόμηπιοστενάμαζίσαςγιαέναμέλλονκυκλικήςοικονομίας。