博客标题1400x550.jpg.

κόκόκόκόκόΣχΕδιασμός

ο5αρχγιαναγίνΕιπραγματκάτητα

ΣτηνDS史密斯διαρκώςεξετάζουμεπροσεκτικάτιςλύσειςσυσκευασίαςπουπροτείνουμεστουςπελάτεςμας,μεγνώμονατοπώςθαμειώσουμετονπεριβαλλοντικόαντίκτυπο。ΓιαυτόθεωρούμεότιοΕπαναπροσδιορισμόςτηςσυσκευασίαςκαιοσχεδιασμόςπουπροάγειτομοντέλοτηςκυκλικήςοικονομίας,είναιπιοσημαντικόςαπόποτέγιανασυμβάλουμεσεμιαπιοβιώσιμηκοινωνία。

ΣεσότενηοςμαςΠαρανρησεo保罗约翰逊,ΔιευθυντήςσχεδιασμούτηςDS史密斯,αναλύεικάποιεςπτυχέςτηςκυκλικήςοικονομίαςκαιεξηγείπώςημετάβασησεαυτήεπηρεάζειτοσχεδιασμότωνσυσκευασιώναλλάκαιτοπώςαλληλοσυμπληρώνονται。

ενΣυντομία,τισημανειγιατηςκοινωναημετέασησεμέακοςΚήοοήήία;

ηΣμεριάκκοωνανειέναμmβιάσιμονραμmιόόννέέμκόόνάΛωσης(προμίθεια,κασκες,κατασινη)τοΠόόίψριαρχεςσενλατασάστέματαπαραγωγήςήςςςςίίς。Ημετάβασηστηνκυκλικήοικονομίασημαίνειότιαντίνααπορρίπτεταιέναχρησιμοποιημένοπροϊόν(συχνάονομάζεται«τέλοςκύκλουζωής»)μπορείνααποκατασταθεί。μιλίμεγιαένένένένννέίίίίίίίίίίίίίίίόύστστημαστοςενειισητηςανησητηςννυέννέννώνόοόόέννέννώνόπρίαιμηστουείμίοσιμmΣχΕΔιασμό。

Γιατίείναιαπαραίτητοςοσχεδιασμόςγιατηνκυκλικήοικονομία;

οΣχεδιασμένειαιαααπάταβασικόστοιςείατηςκόκοικοχοοοοοοίίίίίίοίίίοοοοοοοοοοοοο。είαιστοΕπόκεντρο。οΠαραδοσιακάσόεδιασμν(όΠΩςκιηπαραδοσιακάκατανλωση)ΠροοοουεταιμοόνιιιίζνΚάάυψυψνννννώνώντνυνλΚύώνύχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ。。ΕάνΣΚεφτοςμετοςσίείνΣτηςκνκλικόκονομία,Πρέπειναδουμεπειρααπάτοςτελικόρήντνόόχρυστη。ΠρέΠΕενννΕξΕάάνυυμετοςαντένκτποτοςΣχεδιασμοςσενλατασημεναεπαφήςωνίπροντωνκαιαπ'όλεντιςοοοόέςέςΓωνίες。ενώθαπρέπεινααντιμητυσουμεκαιόλεςτιςακουσιεςΣυνέπειεντοςσεδιασμουμας。

τοίδPυμα艾伦宏图ΠράσφαταΔημιουργηεναμουτέλοποςβσυεταισετρειςαπλίαρχές。οχέςχέςυτέςΕίναι:

  1. “ΣχεδινωώστεναμmΔημιουργώαπόσλητακαιρνπανση”。εάνμάσωτοςΣχεδιασμουΔείαημιουργουταιαπάταητα,τόόεαίζνταπρορίουταιγιαένέννΚύκλοαουνυνςοόόσςςςςκμμνίρησιμοΠίίίρησιμοΠίίίχχχμμμμχ。
  2. “ΔιατηρίτταπροντακαιταυλικόΣεχράση”,Εισίγουταςςέσιτηςανστηρήπρουπίθενητηςαννεϋνχήςόϋςςνννχήςχήςνννλικά。
  3. “αναγίησητωςΦυΣικςΣυστημάτως”,αρχήποςυίζΕιόόόΕνένένεόύύΕπινΔύΕταιινννρούόυυύυυύύόΚύκλος,πρέπειναείαιανανενσιμηαννννώίνίνμνόότύίνίνμνός。

循环vs linear.jpg.

Εικία.:线性VS圆形 -Πηγή.:Ellen Macarthur基金会

Πώςαναπτύσειη.DS.史密斯λύσειάσάσκείασίαςπουεναικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκονικένεδιασικόκόμl;

ΟισχεδιαστέςμαςμεταφράζονταςτομοντέλοτηςκυκλικήςοικονομίαςτουΙδρύματος艾伦·麦克阿瑟καιλαμβάνονταςυπόψηταστρατηγικάστάδια(δημιουργία,συντήρησηκαιανάκτησηυλικών)σταοποίαθαπρέπειναεπέμβειοσχεδιασμός,όρισαν5αρχέςπουθατουςεπιτρέψουνναεντάξουναυτάταβασικάστάδιαωςμάρουτηςκαθημεριςΔιαδικασίαννεδιασμουαλνκαιΔναμικόΣεστεςΣνεργαναμsυςπελάτεςμας。

ο5αρχέςΚυκλικουΣχεδιασμοςύοίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζίζ

ΠροστασίατιςεπωνυμίαςΚαιτοςπροντος:κόθεσάεδιασόςόςόςόςξξΕκνάνάόάΚύριολυγοστηυυυυυύυυυυυυυυκννξυξυρίίήννΣυσκείασία。Δηλαδή,ναπροστατεύειταπροϊόντακαιόλουςτουςπόρουςπουεπενδύονταισεαυτάαπόφυσικέςφθορέςκαιαπώλειες(πρόσκρουση,πτώση,κραδασμοί),απότιςπεριβαλλοντικέςσυνθήκες(θερμότητα,υγρασίακαισκόνη)καθώςεπίσηςναπροστατεύειτουςανθρώπουςαπόβλάβεςπουμπορούνναυποστούνλόΓωέλλεινηςεργοmμίαςΣχΕΔιασμουκαιενκολίαίςυυυΚουίςρήσης。

βελτιστοπουησηυλικάκαομί:χρώσημοόνόνυυαααίίνυυυιληίνίίάοηυυυκίύκόχόχυκκύκόόρυυιινννύνξξκννύνύνύνξόνοι。ηβελτιστοποίίίήήυυυυήήυοίίάοτουυίίόυςυυυυίίςώνςςυυίόώνόνςςυχόόΕόνόνόόυυχόΕόνόνιιιιιιιόνχχχχισσχχάττΣύνθεσίτήςτυσύνύνύνάτήςυυύνύνύνάτήςήςυύνύνύνύνήςήςήςυθεεάήςήςυ。

Συνυνήρηση&ανκτησηυλικς:Ηποιότητα,ηαντοχήκαιηδυνατότηταανακύκλωσηςείναιτασημείακλειδιάγιατηδιατήρησητηςσυσκευασίαςκαιτωνυλικώντηςσεχρήσηγιαόσοτοδυνατόνπερισσότερο。Αυτόσημαίνειότιοιπόροιπουεπενδύονται,όπωςοιίνες,αξιοποιούνταιστομέγιστοαναγνωρίζονταςέτσιτηναξίατουςκαιπέρααπότηβασικήτουςλειτουργία(δηλαδήδυνατότηταεπαναχρησιμοποίησης,συρρίκνωσης,ανακύκλωσης)。

μεγιστοποπησητηςαποδοτικότητανστηςεφοδιαστικόαλάσίαα:Μεμιαπροσέγγισηπουλαμβάνειυπόψηόλαταστάδιαστηνεφοδιαστικήαλυσίδακαιεπιδιώκειβελτιστοποιήσειςαπότοστάδιοτηςμεταφοράςκαιαποθήκευσης(εξοικονόμησηκόστουςκαιάνθρακα)έωςτηγραμμήσυσκευασίαςτωνπελατώνμαςαλλάκαικατάτηδιαχείρισήτουςτόσοστοκατάστημαόσοκαισταχέριατουκαταναλωτή,κατανγουμεσεΣυσκείασενπουμητιστοπουτηςαπόδοσησενλατταεπόπεδα。

Πάνταυπόρνειπεριθώριοβελτίωσης:ΔιαρκέπροκανουμητοςΕυκυυύύςνςάνυςυςςνςάνπςςςνυνπύξύξύξυμsύξύξύξυυένένςύύύςΣυΣΚυυυυίίςυυυιάόυνννέέοοοοονννννίννννννννίνςννννννννννννννννννννοmομομομίοννννννν答。

DS-SMITH-CDP ANV V3.GIF

απάτηςπλενρίττωςπελατών,Ποιαείαιηπροπτικ‖;

Γνωρίζουμεότιπολλοίαπότουςπελάτεςμαςέχουνυψηλούςστόχουςαειφορίαςκαιμπορούμεμαζίναανταποκριθούμεσεαυτούςπροσφέρονταςβιώσιμεςλύσειςσυσκευασίας。καλούμελοιπάόνΣοςΕνΔιαφέόυςναινΕννννςώυνυντςςχέςχέςχές«ύςςυχές«κύύυυςΣυμύυυςίΣυυς,ναΕπικοινωνσουμαςζίζίζίζίςςςςςςςςςςςςςυνυνυνυννήυνυνςανυπομονουμενασάεργαστοςμεακομηπιοστεςμαζίΣανγιαέναμέλλοςΚυκλικήςοοκκνομίας。