γιατοπαρόν。καιγιατομομlλλος。

ηστρατηγικόμlςςΓιατηβιάσιμηανπτηεητυη。

καθώςοοόςυυυόςόςυυόόόήςήςήςνΚόχύνΕοαιιόχύννχύνλαιέςΠαιύνύνύνεέςπόόόόϊόνϊόνϊόνααϊόνϊόνϊόνϊόνϊόνϊόνϊόνίςςςυυυυοοοοοοος。ταντέρονα,υπόρίειηπροσδδοίόόοοΕςόόΕιοήής,κόθειρόνος,θαπρέπειιςννννάώώυνυνζζζάάΕππυώΣεςςυυΕπιβαρίουτοπεριβάΛννουνοουυΕππαάύνύνν。και,όπουεναιεφικτέ,ναδημιουργήήυνυνυνΚυπογιατυςυςυςνοιώΚανιιοιυςνινήνλλλνήνήνή。

ΗβιώσιμηανάπτυξηβρίσκεταιστοεπίκεντροτουεπιχειρηματικούμαςμοντέλουκαιείναιοπυρήναςτουΣκοπούτηςεταιρείαςμαςπουείναιοΕπαναπροσδιορισμόςτηςΣυσκευασίαςγιαένανΚόσμοπουΑλλάζει。ΕίμαστεπερήφανοιπουλανσάρουμετηνέαΣτρατηγικήΑειφορίαςΓιατοΠαρόνκαιτοΜέλλον,πουεπικεντρώνεταιστιςπροκλήσειςπουαντιμετωπίζουμεσήμεραγιαβιώσιμηανάπτυξη,καθώςκαισεεκείνεςπουθαεπηρεάσουντιςμελλοντικέςγενιές。

ΗστρατηγικήμαςγιατηνΑειφορία«ΓιατοΠαρόνκαιτοΜέλλον»επικεντρώνεταιστομοντέλοτηςκυκλικήςοικονομίαςμέσωκαλύτερουσχεδιασμού,στηνπροστασίατωνφυσικώνπόρωναξιοποιώνταςστοέπακροκάθείνα,στημείωσητωναποβλήτωνκαιτηςρύπανσηςμέσωπροσφοράςβιώσιμωνλύσεωνκαιστηνκατάρτισητωνανθρώπωνγιαναουχmδιιήσουτημετέδασησεμιακοςκομίηοτκομία。