ηεταιρεία

ΗDS史密斯είναιμιακορυφαίαευρωπαϊκήεταιρείαπουδραστηριοποιείταιστοντομέατηςσυσκευασίαςκαιπροσφέρειειδικές,εξατομικευμένεςλύσειςσυσκευασίαςστουςπελάτεςτης,μεέμφασηστονπλέονσύγχρονοσχεδιασμότωνσυσκευασιώνκαιστηνεξυπηρέτησητοπικάκοντάστιςεγκαταστάσειςτωνπελατώντης。

Μεέναχαρτοφυλάκιοπροϊόντωνπουπεριλαμβάνεισυσκευασίεςμεταφοράς,συσκευασίεςγιατονκαταναλωτή,显示器καιπροωθητικέςσυσκευασίες,εξατομικευμένεςσυσκευασίεςγιατηνπροστασίατωνπροϊόντωνκαιβιομηχανικέςσυσκευασίες,ηDS史密斯ανταποκρίνεταισεκάθεαπαίτησητηςαγοράς。