开始循环

圆形准备-旗帜-最后与句子。jpg

οόμορφουκοςΚόΣμουτηςΚυκλικόοκΚνννίίς

ηΚυΚλικόνουαιηλώσηστoΠαραδοσιακέμουτένλοέοοονννίίςςυννίίαΣτηλογικότης“Πρ”προμίθειας,κατασκεςκαιατασκεςΚαιόόόόψψ“。

ΤοΚυκλικόεναλλακτικόμοντέλο,προάγειτονσχεδιασμότωνυλικώνκαισυστημάτωνμεγνώμονατονπεριορισμόδημιουργίαςαποβλήτωνκαιρύπανσης,τηδιατήρησητηςαξίαςτωνυλικώνστηνοικονομίαγιαόσοτοδυνατόνπερισσότεροκαιτηναναγέννησητωνφυσικώνσυστημάτωνγιατηδημιουργίαενόςπιοβιώσιμουκαιόμορφουκόσμου。

ΠρκειταιγιμlιυίίνίίςοίννίίπουλειτουργεςαρμουργικόμννφυσικόμsτοςΦυσικόμςΚόσμο。

ΣτηνDS史密斯,μετιςκυκλικέςλύσειςσυσκευασίαςπουσχεδιάζουμε,μπορούμενασταθούμεαρωγοίστηνυλοποίησηέργωνσυσκευασίαςπουστοχεύουνστηνκυκλικήοικονομία。Μεαυτόντοντρόποοιπελάτεςμαςεπιτυγχάνουντουςπεριβαλλοντικούςτουςστόχουςκαιικανοποιούντιςαυξανόμενεςαπαιτήσειςτωνδικώντουςπελατώνγιαπιοβιώσιμησυσκευασία。

Τι末梢ημα εσ για εσ α α ζ η Κυκλική Οικονομία;

Η Κυκλική Οικονομία δεν ε起源于συμβιβασμ mos ζ。Σημαίνειέναπιοόμορφομέλλονγιαεμάςκαιτονπλανήτημας,ενώέχειεπίσηςοικονομικήσημασία。

Όσοναφοράτησυσκευασία,αυτόσημαίνειότιδενχρησιμοποιούνταιπερισσότεραυλικάαπόαυτάπουείναιαπαραίτητα,επιδιώκεταιβελτιστοποίησητηςεφοδιαστικήςαλυσίδας,χρήσηανακυκλωμένωνυλικώνωςδεύτερηφύσηκαιεξασφάλισηότιησυσκευασίαμπορείναανακυκλωθείήναεπαναχρησιμοποιηθεί。

Μαζίμπορούμεναξανασχεδιάσουμετησυσκευασίασαςώστεναγίνειπερισσότεροκυκλικήκαιβιώσιμη。

καιγνωρίμsόόόοοόάάςΣαςΕνδιαφίρουταιγιααντυ,πολά。

ΗΚυκλικήΟικονομίαείναιμιααπλήαλλάισχυρήιδέα,πουθαδιαμορφώσειτομέλλονμαςπροςτοκαλύτερο。

Οκόσμοςμαςκαιοτρόποςπουκαταναλώνουμεέχειδιαμορφωθείσύμφωναμετογραμμικόμοντέλοοικονομίαςόπουπαίρνουμε,κατασκευάζουμεκαιπετάμεπόρουςκαιυλικά - Δηλαδήδενχρησιμοποιούμετουςπόρουςαλλάτουςεξαντλούμε。

Όπουόμωςοιάλλοιβλέπουνγραμμικάπροβλήματα,εμείςβλέπουμεκυκλικέςλύσεις。

Έχουμεπερισσότερουςαπό700σχεδιαστέςπουσκέφτονταικαιδημιουργούνσυσκευασίεςστηβάσητωνΑρχώνΚυκλικούΣχεδιασμού。ΑρχώνπουέχουμεαναπτύξεισεσυνεργασίαμετοΊδρυμα埃伦·麦克阿瑟。

Μιασυνεργασίαγιατηνοποίαείμαστευπερήφανοικαθώςσυνεχώςπροκαλούμετουςεαυτούςμαςγιαναείμαστεκαινακάνουμετοκαλύτεροδυνατό。

καικόνεικόκόνουπρέπειιανεκινειιανεκινειιαπκόκόκοςειιαπκόκόκος。

Ας ξεκιν ο ο ε ε ε ε μαζί αυ τον κ nks κλο开始循环。

ΠροετοιμαστεντεγιατηςκυΚλιήοήία:ξεκινταναπόεδν

Ανεξάρτητααπότοτιπαράγετεκαιπουλάτε,τοπρώτοπράγμαπουβλέπουνοιπελάτεςσαςείναιησυσκευασία。

ΔενείαιόμωνμοηόόςήόνόνίοόΣυσκείασίαςςυυΚαίςίζαυσάάάάάυυσίεδιασμος。καθορνουταιεπάσηςσεμεγέλοαόόΚαονειαλλνννΚέςΕππιώώνΕνόςΠρρϊόνος。

Έχονταςυπόψηαυτό,συνεργαστήκαμεμετοΊδρυμα艾伦·麦克阿瑟γιατηδημιουργίαΑρχώνΚυκλικούΣχεδιασμούπουθαμαςβοηθήσουννααναδιαμορφώσουμετομέλλοντηςσυσκευασίαςγιαμιακυκλικήοικονομία,βοηθώνταςπαράλληλατηνεπωνυμίασαςναξεχωρίζειμεθετικότρόπογιατοπεριβάλλον。

Καθώςοιπελάτεςαναζητούνβιώσιμεςεναλλακτικέςλύσεις,τοδίκτυοτωνσχεδιαστώνμαςχρησιμοποιείαυτέςτιςαρχέςγιαναδημιουργήσεισυσκευασίεςπουπεριορίζουντααπόβλητακαιτηρύπανσηστοελάχιστ,οδιατηρούνταπροϊόντασεχρήσηγιαμεγαλύτεροχρονικόδιάστημακαιαναγεννούνταφυσικάσυστήματααπόταοποίααντλούμετουςπόρουςμας。

Δεννπάρχεικαντερομέρουγιαννξεκιάσετετοτανδισεαντέτοςκόκόνοπ'όόΣεσόςμόΣεσόεργασίαμAζίζίςς

圆形设计principles.png

dss_circular_08_el.jpg.

Προετοιμαστείτε για την Κυκλική Οικονομία:

Αντλήστεέμπνευση

Διαβάστειστορίεςπελατώνμαςγιαναδείτεπώςχρησιμοποιήσαμετονκυκλικόσχεδιασμόσεσυνεργασίαμαζίτουςγιαναδημιουργήσουμεπιοβιώσιμεςιδέεςκαιλύσειςσυσκευασίας。