ΕξερείνστενέεςενκαιρνεςγιατηςΕπιάενρησόσας

Συναντέστεμέστο冲击中心

冲击中心

τοσπότισανστοςκόμοτηςΣυσκείασίας

Μιαεπίσκεψησεένααπότα影响中心τηςDS史密斯θαβοηθήσειεσάςκαιτουςσυναδέλφουςσαςναλάβετεστρατηγικέςαποφάσειςστοπλαίσιοτηςσυσκευασίαςκαιναεπιτύχετετουςστόχουςσας。

επάσης,θασενσετενααπολαμβάνΕτεταοφέληγιαπολίκαιρόμετέ​​τηςεπόσκεςσας!Οιγνώσειςπουαποκτάτεεσείςκαιοισυνάδελφοίσας,καθώςκαιοισχέσειςπουαναπτύσσετεμετουςειδικούςσυσκευασιώντηςεταιρείαςμας,θασυνεχίσουννααποδίδουνκαρπούς。Πολύσυχνάκαλωσορίζουμεεπισκέπτεςαπότηνίδιαεταιρεία,οιοποίοιθέλουνναδιερευνήσουνμιανέαοπτικήήναεπεκτείνουντησυζήτησησεδιαφορετικάείδηπροϊόντων。

ηΕξΕιΔίκενσητωντοπικ‖Ειδικόστησυσκείασίαεγγυάταιότιτοεργαστήριπουθαπαρακολουθήσετεθαεπικεντρώνεταιστιςκατάλληλεςτάσειςκαιπρακτικέςγιαεσάς,οιοποίεςενδέχεταιναδιαφέρουντόσοπολύαπόχώρασεχώρα。ταντέρονα,χάρηστοσνρίδιεθςμαςΔίΚυυ,μπορουμενννχχύιιύμεπρουσιμητισμούςποςεπικρατοςσεπαγκέσμιοεπόπεΔο。

είμαστειδιαντεραπερνφανννimpactυυαimpactνήςςμυυήήήήήήΣααπάτησειδουτκέενειδνκενσηηειδουτέδωνειΔικόστησσκείαστησκείαστησάσκείαστησκείαστηΣυυ。ΠιστείουμεότιησόμβήήτοςστομόλοςτηςΣυσκείασίανείαιπραγμητικόκόμεντητιμοσημητητη。γιατοίδιοπρνγμαεναιπεπεισμlοικαιεκατοντέδενίπελάτεςμί。