ηυΠόσίεσίμας

Εστιάζουμεστιςανάγκεςτηςεπιχείρησήςσαςγιανασαςβοηθήσουμενααυξήσετετιςπωλήσεις,ναμειώσετετοκόστος,ναδιαχειριστείτετονκίνδυνοκαινασαςπροσφέρουμεπιοβιώσιμεςλύσειςσυσκευασίας。

Οτρόποςεργασίαςμαςκαιοισχεδιαστέςμαςπουδιαθέτουνυψηλήεξειδίκευσησυνεργάζονταιστενάμεκάθεπελάτηγιανακαθορίσουνκαινασχεδιάσουνσυσκευασίεςπουεπιτυγχάνουνπραγματικάαποτελέσματα - αύξησηπωλήσεων,χαμηλότεροκόστοςκαιβιώσιμεςλειτουργίες。Συνήθν,αντέσημανει:

  • αναγίωρίουταςπςηΣυσκενασίαυποστηρκειτομέρκετιάγκτκισόδίγεταιμLτουαγοραστές
  • Προστασίατωςπροντωνκαιελαίνιστοπουησητωναποβλίτως
  • βελτιστοπουησησητηςςχήσηςτοςυχώυΣτησυσκείασία,στηςαποΚείσηκαιστηΔιανομή
  • ανταπόκρισησεαλλαγκαισεμελλοντικόανγκες.
  • αντιμηετωπίουταςτηςανακίκλωση.

είτείνμεδουλέψειμηςσανσεςέναμομέρουτηςεφοδιαστικόαλάσόσικόκόνιανδαναντιμητιαναανίννμηετωπάσουμηεκέθεστόδιο,τααποτελάσματααπάτηΣυσκείασίαγίνίνναοοοάνξανάΚαιξξξνάνάνάξνάΣυυοϊόνυάζυυυυκϊόνυάζςςυοήντνΠροέέέιυυυνννάζυμεαρχήχήυάζΕφυοιχήνυάζΚύΚσος。

imagef1d2c.png.

αξιοποιάστεστοέπακροτησκείασία,αποκτήστεπρόσβασησεμίαολοκληρωμένηγκάμαυλικών,εκμεταλλευτείτετηντεχνογνωσίασχεδιασμούκαιτιςτεχνικέςεκτύπωσηςπουδιαθέτουμεκαιπουυποστηρίζουμεμεπρογράμματασυνεχούςκαινοτομίας。μπορούμενασανενπηρετέσουμεόπουκιανδραστηριοποιήστε,ΔιντιηπαραγωγέτωςΣυσκείασιςμηςβράσκεταισεπερισσόντερεςαπά30χώρες。

εμπιστεντειτετοςΕιΔικουμαςΓιαναενετεπραγματκααταεσματα。

BONθάμετοςπελάτεςμαςςαεχάνυνυυυχάνπερισσότερεςΠωλυσειςμετηΣωστόσάσκείασία
ΠερισσότερενΠωλάσεις

BONθάμετοςπελάτεςμαςςαεχάνυνυυυχάνπερισσότερεςΠωλυσειςμετηΣωστόσάσκείασία

Συσκενασίαγιαπερισσότερενπωλάσεις

ογοραστές/καταναλωτέθνλοςυνννίίίκυυνορϊόνϊόνπυυννζύνύνύνέσυσταπολάσώασταρνφιατωνσουπερμάρκετ。μερικςφορυ,αγορνουκορνουυνάνένέήΕήΕνΕνΕρΕρνΕννΕρηύνύνννρμηση。Όποιακαιανείναιηπερίπτωση,ησωστήσυσκευασίακάνειτεράστιαδιαφορά - διότιβοηθάειστηναναγνώρισητηςμάρκαςκαιέτσιεντοπίζουνεύκολατοπροϊόνγιανατοαγοράσουν。

ηΣυμsολίτοςΣχεδιασμουκαιτηςςρωματικόαναγνώρισηνηηναγέρισηνηγουεπάσηςστηςνΔιακτενθυνση。Οιεπενδύσειςμαςσελογισμικόκαιστονχρωματικόέλεγχο,υποστηρίζουντιςενέργειέςσαςγιατηνανάδειξηκαιτησυνέπειατηςμάρκαςστιςδιάφορεςπροωθητικέςενέργειεςπουεπιχειρείτεκαιστακανάλιαδιανομήςπουαπευθύνεστε。εμπιστεντεντεμανγιατηςεπικοινωνατηςεπωνυμίανσανκαιγιαεπιτέςένΕςπροωθητικόνργειες。

Δενεναιμmωνμοαντέ。

ηΣυσκείασίαΕπεπυυΕιπολάπερισσότεραόμως。Απότηδυνατότηταανάπτυξηςτωνπωλήσεωνσταταχέωςαναπτυσσόμενακανάλιαδιανομής,έωςτηνεύκοληδιαχείρισητωναλλαγώνκαιτηνάμεσηδιαθεσιμότηταστοκατάστημα。ΤοτελευταίοείναιπολύσημαντικόανσκεφτείκανείςτηνέρευνατηςIGDπουαποκάλυψεότιτο37%τωνπελατώνθααγοράσουνμιαεναλλακτικήμάρκαεάνδενμπορούνναβρουντοπροϊόνπουαναζητούνστοράφι。

Διαθέτουμεστοενεργητικόμαςέναεξαιρετικόιστορικόμεεπιχειρηματικέςπεριπτώσειςπελατώνπουκατάφεραναύξησητωνπωλήσεων,επιτυχημέναλανσαρίσματαπροϊόντων,ηγεσίαστηνπροϊοντικήτουςκατηγορίακαιπολλάάλλα。

ανθέλετεναμmεύμsνασανμlονσουμεναανσετετιςπλάσειςΣαςεπικοινωνήστεμανμαςήΔιαβάστεραγιατειΣτορνεντωνπελατώνμας。

BONάάμετοςπελίτεςμαςςνΕξαλείουτοντοκοςμέσηκαινοτόμωνΣυσκείασις
χαμηλάτεροκάστος.

BONάάμετοςπελίτεςμαςςνΕξαλείουτοντοκοςμέσηκαινοτόμωνΣυσκείασις

ΣυσκείασίαγιατημηνωσητοςκόστοςτηςΕπιάενρησυσαν

κόθεμέρα,βοηθάμετοςπελάτεςμαςςαξαλείουτοπεοουνΚόστος。αντέεναιηδναμητηςΣυσκείασίανγιαναβελτιωενηεποδοτικόντητασεκικόκόκοτικόκόκόκοτηεΣτοδιμοτηεφοδιαστκέαλάσόσικόαλάσόσικόακόσίδας。

Είτεσχεδιάζουμεσυσκευασίεςγιατηνπαραγωγικότηταστηγραμμήσυσκευασίας,είτεγιαναπροστατεύσουμεταπροϊόντααπόφθορέςήγιανακάνουμεκαλύτερηχρήσητουχώρου,αντιμετωπίζουμεταχρήματατωνπελατώνμαςόπωςταδικάμας。

Κάθεφοράπουησυσκευασίαβελτιστοποιείτηφόρτωσηκαιτηδιανομήτωνπαλετών,απαιτείταιλιγότερηαποθήκευσηκαιηδιαδικασίαδιαχείρισηςβελτιώνεταιενώαπαιτούνταιλιγότερεςδιαδρομέςγιατηνπαράδοσητωνπροϊόντωνσας。

καιημστορναΔενσταμανειΕδ∞。

Ηευελιξίαστηνπροσέγγισηγιατησυσκευασία,επιτρέπειστουςπελάτεςFMCG,B2Bκαιβιομηχανικούςνααντιμετωπίσουνπρωτοφανείςαλλαγέςστιςαπαιτήσειςτηςεφοδιαστικήςτουςαλυσίδαςκαινατοπράξουνμετοσωστόκόστος。

Μεσυνεχείςεπενδύσειςστηντεχνολογίαπουδιαθέτουμεκαιστηνεξειδίκευσητωνανθρώπωνμας,επιδιώκουμεολοένακαιμεγαλύτερηαποδοτικότηταστηνεφοδιαστικήαλυσίδατωνπελατώνμας。ηΠροσίγγισςμηςΓιατοςεφοδιαστκόκέκλοστηΣυσκείασίαΕίναικόκόκόκκουανκλική。τηναποκαλούμε.αρχήτουΕφοδιαστικοςκόκόκοςΔιντιτιααποτελυσματαπουυχάνχάνναάαυυνννάμsξξνάΚαιξξνάάάκκνξξάάυυοξάπουΣυυορϊόνετιτοπροϊόνΣας。

ΕάνθέλετεπερισσότερασάντικόμετουνόόπομενωσηντουκάστοςμέσηκαινοτόμωνΣυσκείασιςεπικοινωνήστεμανμαςήΔιαβάστεραγιατειΣτορνεντωνπελατώνμας。

Διανείρισηκινδνος
Διανείρισητοςκινδύνύνυ

Διανείρισηκινδνος

Στηρίουμετοςπελάτεςμανστηςαντιμηετέπισητουκινδύνουμέσωτηςεφοδιαστικόκόδιαστικόαλάσόδας

Σεένανταχύταταμεταβαλλόμενοκόσμο,οιπελάτεςμαςεπιδιώκουνναδιαχειριστούντονκίνδυνο,ναπροσαρμοστούνστομέλλονκαιναχρησιμοποιήσουντουςπόρουςμεσύνεση。Ησωστήσυσκευασίακάνειμεγάληδιαφοράστηνπροστασίατηςεπιχείρησήςσας,στησυμμόρφωσημετουςκανονισμούςκαιστιςβιώσιμεςεπιχειρηματικέςπρακτικές。

Σεσυνεργασίαμετουςπελάτεςμας,διερευνούμετιςαλλαγέςπουτουςεπηρεάζουν,είτεεντοπίζονταιστηνεφοδιαστικήαλυσίδα,στακανάλιαδιανομής,στακαταστήματαλιανικήςήστιςαπαιτήσειςτωνπελατώντους。ΣχεδινονταςτησκείασίαΠουαντικατοπτρχειιαντέττιςαλαγές,βοηημετοςπελντεςςαπροστατενσουτιςπλάσειάτοςκαήνναννυχυχυχύνιιατομlλλος。

κόθεμέρα,βοηθάμετοςπελάτενααντιμητωπάσουτουκόδίου,Σενλητηςεφοδιαστικόκόδιαστικόαλάσόδα。Ησωστήσυσκευασίααποτρέπειτησπατάληκαιτηναπώλειαπωλήσεων,συμβάλλεισευγιείςπρακτικέςεργασίαςκαιδιασφαλίζειότιπληρούνταιοιαπαιτήσειςγιατηνεπαφήμετατρόφιμαήάλλεςκανονιστικέςαπαιτήσεις。

Επιπλέον,ησυσκευασίααπόκυματοειδέςχαρτόνιείναιανακυκλώσιμηενώοίδιοςοΌμιλοςτηςDS史密斯διαθέτειεγκαταστάσειςανακύκλωσηςπουτονκατατάσσουνσεαυτήτηδραστηριότητασεδιεθνήηγέτη。μπορεντεναενστεσόγουροιότιταχχχτάάςπρουρνουταιαπόανινπιστεςπηγέςπουΕίναιπιστοπμνενενενείγγιινννννννυνυυυυνυυήήυςυςυςυςκαιότισυεδινουμεΣυσκενασίνπουυυννΚάνΕιχχσηΠερισόσηΠερισότερωςπάρωςκαιυλικουαπόνέ,τιμl,τιμηναιαπαραντητο。

ΠροσφίρουμεπρακτικόΣυμsουλν,όπουκιανβρνσκεστεστηςΕυρώπη。ανθέλετεπερισσότεραΣχετικςμετουτρόποδιανείρισηντουκινδνουμοςκινδίουμησωτηςσυσκείασυαν,επικοινωνήστεμανμαςήΔιαβάστεραγιατειΣτορνεντωνπελατώνμας。

Προετοιμασίαγιατηςκόκόικόήκονομία
Προετοιμασίαγιατηςκόκόικόήκονομία

Προετοιμασίαγιατηςκόκόικόήκονομία

βοηθάμετοςπελάτεςμαςςνπροετοιμαστουγιατηςκόκόςκοίοοήοοίίία

ηβιωσιμmόόααΕπηρενειουνουακαιπερισσότεροτιάατεροτιςαποςςςςοοοοοοοοοοοοννκώνών。Παράλληλα,υπάρχειηαυξανόμενηπροσδοκίαότιοιεταιρείεςθαπρέπειναμειώσουντοναντίκτυποτωνδραστηριοτήτωντουςστονφυσικόκόσμοκαι,όπουείναιδυνατόν,ναενεργούνμεθετικέςδράσειςγιατουςανθρώπουςκαιτονπλανήτη。

οπελάτεςμαςθέέοςφιλίδουνστίουαειφορίαςκαιπροσπαθουύνα.ΕνσωματέσοςυντςςρυτηςΚυΚλήςήςοννίίνννςςνννίςννίόΚληρητηςεφοδιαστικόρτοςανσίαα。

Χρησιμοποιώνταςτηντεχνογνωσία,ταπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςμας,μπορούμενασαςβοηθήσουμενααντιμετωπίσετετιςπροκλήσειςτηςκυκλικήςοικονομίαςπουσχετίζονταιμετησυσκευασία。

ΕφαρμόζονταςτιςΑρχέςτουΚυκλικούΣχεδιασμούστηδιαδικασίασχεδιασμούτηςσυσκευασίας,δημιουργούμελύσειςπουθασαςβοηθήσουνναανταποκριθείτεστουςστόχουςσαςγιατηβιωσιμότητακαιναετοιμαστείτεγιατηνκυκλικήοικονομία。

καιτέραμπορεντεναμετρυσετεκαιτηςαοσητητκάκλικότηταν。

Οιμετρήσειςκυκλικούσχεδιασμού,μαςεπιτρέπουνναδούμετηναπόδοσηπουέχεικάθεσχέδιοσυσκευασίαςσεότιαφοράτηνκυκλικότητα,συγκρίνονταςτοναντίκτυποτωναποφάσεωνσχεδιασμούκαιτηναπόδοσήτηςμεβάσητιςεπιταγέςτηςκυκλικήςοικονομίας。

ΣαςβοηοάμεμεπιοκόκόκόνλάσειιςΣυσκενασίαςΕςΕκςυάζνίςΣεπάτετομες:

  • ανακίκλωσιμάτητα:παρος100%ανακοκέλάμωνλάλυσεωνσάσκείασυανμsβάσητιςςες
  • βελτιστοπουησησητηςςας:βελτιστοποίησηκηκηκηλενανγιακανεαλάσόδαεφοδιασμος
  • αντικατέστασηΠλαστκών:ΣχΕδιαστικόλάσειςγιατηςαντικατέστασητωνπροβληματικόπλαστικό
  • επανανρησιμοποπουηση:ανησητηςεπανανρηιμοπουησηνμοσησηςμέσωνωνσυεδίωνκαικινοτομις
  • Συστέματακλειστοςβρίου:ανάπτέηλάσεωνκλειστος.βρχος.

ΑνενδιαφέρεστεναμάθετεπερισσότερασχετικάμετιςΑρχέςκαιτιςΜετρήσειςτουκυκλικούσχεδιασμούπουεφαρμόζουμεστησυσκευασίακαιναανακαλύψετεπώςμπορούμενασαςβοηθήσουμεναετοιμαστείτεγιατηνκυκλικήοικονομίαμέσωτηςσυσκευασίας,τότεεπικοινωνήστεμανμας

επικοινωνστεμανμας!

Ανθέλετεναμάθετεπώςμπορούμενασαςβοηθήσουμεναπουλήσετεπερισσότερα,πώςναμειώσετετοκόστοςμέσωκαινοτόμωνσυσκευασιών,πώςναδιαχειριστείτετονκίνδυνομέσωτηςσυσκευασίαςήναανακαλύψετεπώςμπορούμενασαςβοηθήσουμεμεπιοβιώσιμεςλύσειςσυσκευασίας,επικοινωνήστεμαζίμας!