ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΧΡΗΣΗ

Ειδικευόμαστεστηνπαραγωγήσυσκευασιώνβαρέωςτύπουγιαέναπλήθοςβιομηχανιών,όπωςτροφίμωνκαιαυτοκινήτωνέωςκαιχύδηνχημικώνπροϊόντων。

Βιομηχανικήχρήση

Τατελευταίαχρόνια,ησυσκευασίααπόκυματοειδέςχαρτόνιάρχισεναδιεισδύειστιςβιομηχανικέςαγορέςαντικαθιστώνταςτιςλιγότεροφιλικέςπροςτοπεριβάλλονσυσκευασίεςαπόξύλο,πλαστικόήακόμακαιμέταλλο。

Ηεταιρείαμαςεξειδικεύεταιστηνπαραγωγήσυσκευασιώνβαριάςχρήσηςγιαδιάφορουςβιομηχανικούςτομείς,απότονκλάδοτωντροφίμωνκαιτηναυτοκίνησηέωςταχύδηνχημικά。Σαςπαρέχουμεβιομηχανικέςλύσειςσυσκευασίαςοιοποίεςπροστατεύουν,φυλάσσουνκαιμεταφέρουνταπροϊόντασαςτοπικάκαιπαγκόσμια。