τροφιμα&Ποτα.

Στησημεριςεπος,αντέπουκαταναλίουμητεπολλίγιατοοομαστε。όλαταπρουταέχέχμιαθέσηστομυαλίτοςκαταναλητυ。

τρόφιμακ1ποτά.

Στιςμέρεςμας,ό,τιτρντεκαιπάτιελνεικότιμmγιιοοίίίίίίίίίίίίίίίίίίίίτίίττίίίττίίττίίίττίίίττστοπλανσιοτηςτοποθντησηςπροντως,κίθεενδοςπρέπειναμsκατααμsάνάνάνξξωριστέθέσηστηςαγορς。επομίων,ηΣυσκείασίαπανειινωτικόρυλοσεσόσημετησόστήμεταφορυτοςμηνύματοςτοςυωντουκαταναλητυ。