ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑΑΓΑΘΑ

Ησυσκευασίατουςείναισημαντικήδιότιτουςπροσδίδειαξία,προστασίακαιαποδοτικόμαρκετινγκστοπεριβάλλονλιανικής。

Καταναλωτικάαγαθά

Οισυσκευασίεςτωνκαταναλωτικώναγαθώναποτελούνμιαδιαφορετικήκαιδημιουργικήκατηγορία,καθώςπρέπειναπαρέχουνπροστασία,ναενισχύουντηναξίατουπροϊόντοςκαινασυμβάλλουναποτελεσματικάστηνεμπορικήπροώθησήτουστουςχώρουςτωνκαταστημάτωνλιανικήςπώλησης。