εγγραφήΣτοδελτίομας

κόθεμέαμπορεντεναλαμsάνετετιςκορνφανεςειδήσειςαπότονκάσμοτηςΣυσκείασίας。Περιεχόμενοσχετικόμετιςτάσειςκαιτιςεφαρμογέςπουαπευθύνονταιείτεστονκόσμοτουηλεκτρονικούεμπορίου,είτεστηναγοράτωνFMCGκαιτωνφρούτωνκαιλαχανικώνήτωνβιομηχανικώνπροϊόντων。αντλάστεΚαιεεόςίςμπάενσηαπάτιςλάνσειάσάσκείαςυςςυυαπτέσσουμεμηζίμετοςπελίτεςμηελάτεςμας。